Zadzwoń i umów się na darmową wycenę: 515 240 124

Polityka prywatności

Informacja o RODO

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), przekazujemy Państwu następujące informacje:


Kto jest administratorem danych?

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem który decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania jest Steon Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach, przy ul. Grunwaldzkiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000699615, w Sądzie Rejonowym dla KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIE w KRAKOWIE, XII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, posiadający NIP 683-209-72-20, zwany dalej Administratorem.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.


Kto jest Inspektorem ochrony danych i jak się z nim kontaktować?

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@kontaktochrona.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 


W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

  • zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług
  • (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
  • wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
  • dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) –„prawnie uzasadniony interes”,
  • marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  • marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

  1. podmiotom, przetwarzającym dane w naszym imieniu i na podstawie zawartych z nami umów, którym Administrator zleci usługi, np. dostawcom usług technicznych, usług IT, podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi, firmom świadczącym usługi kadrowo – rachunkowe, dochodzenie należności, usługi doradcze i prawne oraz organom, do których w Pani/Pana imieniu administrator będzie kierował korespondencję,
  2. organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym sądom i innym organom administracji publicznej,
  3. innym podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu np.: firmy pocztowe i kurierskie – w związku z przekazywaniem korespondencji; firmy prowadzące działalność płatniczą – w związku z dokonywanymi płatnościami; firmy nabywające od nas wierzytelności – w związku ze sprzedażą długów; firmy świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, podatkowe – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).


Jak długo będziemy wykorzystywać dane?

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać do zakończenia umowy z Administratorem i przedawnienia wynikających z niej roszczeń, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu cofnięcia tej zgody; dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa i te zawarte w dokumentach księgowych będziemy przechowywać zgodnie z właściwymi przepisami prawa.


Jakie mają Państwo prawa?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych (informacji o przetwarzanych danych osobowych oraz kopii danych) oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu – wyłącznie na zasadach RODO.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych, do których dane kontaktowe zostały wskazane wyżej. 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem.

Używamy plików cookies.

Zamknij